Algemene Voorwaarden Klantervaringen Online

Artikel 1. Definities

1a Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Klantervaringen Online een overeenkomst wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers.

1b Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan Klantervaringen Online.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, goederen en diensten.

2b De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking.

2d Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

2e Opdrachtgever heeft het recht na het wijzigen van de algemene voorwaarden de overeenkomst binnen vier weken te beëindigen indien de wijzigingen objectief ten nadelen zijn van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in dat geval niet tijdig de overeenkomst heeft opgezegd, gelden de wijzigingen als aanvaard door de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

3a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.

3b Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-mail door opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.

3c Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van het project het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Art 4. Aangaan van de overeenkomst

Een overeenkomst met Opdrachtnemer kan op 2 manieren worden aangegaan:

1 Opdrachtgever bevestigt per e-mail dat zij gebruik gaan maken van de diensten van Opdrachtnemer.

2 Opdrachtgever bevestigt op de website van Opdrachtgever dat zij gebruik gaan maken van de diensten van Opdrachtnemer.

Art.5 Projectuitvoering

5a Opdrachtnemer zal het geoffreerde project naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

5b Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het project, op tijd aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5c Opdrachtnemer heeft het recht zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 6 Oplevering

6a Indien voor de oplevering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en geen fatale termijn. Dit geldt ook voor de ingangsdatum; dit is een streefdatum en geen harde datum waar rechten aan kunnen worden ontleend.

6b Indien Opdrachtnemer verwacht een opleveringstermijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en het delen van informatie van de Website

7a Alle auteursrechten, merkrechten en naburige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de Website of op andere applicaties, correspondentie, e-mails en andere hulpmiddelen van Opdrachtnemer berusten uitsluitend bij Opdrachtnemers behalve voor zover het door intellectuele eigendom beschermde content betreft van Opdrachtgevers.

7b Beoordelingsgegevens ook wel “reviews” genoemd zijn eigendom van Opdrachtnemer.

7c Opdrachtgevers en andere bezoekers van de Website van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd informatie van de Website te delen met derden, ongeacht of deze afkomstig is van Opdrachtnemer zelf of van Opdrachtgevers, behoudens uitdrukkelijke toestemming daarvoor van Opdrachtnemer.

Artikel 8 Contractduur en opzegging

8a De contracten worden aangegaan voor een minimum periode van 12 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8b Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in lid a is niet tussentijds opzegbaar.

8c Een contract voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 12 maanden, behoudens opzegging per aangetekende brief op het postadres (Postbus 2300, 8203 AH te Lelystad) tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

8d Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

1) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;

2) Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend.

Artikel 9 Prijzen, Facturering, betalingstermijn en incassokosten

9a De prijs van de dienst is 228 euro per jaar (excl. BTW) wat uitkomt op 19 euro per maand (excl. BTW).

9b De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en of 1 juli van ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.

9c De factuur wordt jaarlijks gefactureerd, het bedrag dient in zijn geheel te worden betaald.

9d Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de opdrachtgever akkoord geeft voor automatische incasso worden totdat de incassomachtiging is ingetrokken alle factuurbedragen door opdrachtnemer geïncasseerd van de door de opdrachtgever opgegeven rekening. De incassotermijn voor automatische incasso bedraagt omstreeks één dag na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

9e Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

9f Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd het profiel met reviews van Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

9g In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

9h Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00. Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte opstartkosten, alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractsperiode - met een maximum van 36 maanden - aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 10. Verplichtingen Opdrachtgever

10a De Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden, de Website, en andere reglementen en voorschriften in acht nemen.

10b De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Diensten van Opdrachtnemer, inclusief het gebruik van haar gebruiksaccount. Onrechtmatig gebruik daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10c Het gebruik van Diensten van Opdrachtnemer voor het plegen van strafbare feiten en ander onoorbaar gebruik als bedoeld in dit artikel is zonder meer verboden. Onder deze strafbare feiten vallen in ieder geval: computervredebreuk (“hacken”), vernieling, beschadiging of onbruikbaarmaking van systemen, verspreiding van virussen of keyloggers of het versturen van “mailbommen”. Onder onoorbaar gebruik valt verder in ieder geval: gebruik in strijd met nationale of internationale wetgeving (internationaal voor zover relevant en kenbaar), strijd met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet, strijd met rechten van derden, het aanzetten van derden tot het plegen van strafbare feiten of andere acties die in dit lid zijn verboden, het discrimineren van personen. Verboden content op de Website van Opdrachtnemer wordt zonder waarschuwing verwijderd.

10d De Opdrachtgever zal slechts Beoordelingsgegevens aanleveren omtrent daadwerkelijk verrichte diensten en/of transacties. Opdrachtnemer is bevoegd om bij Opdrachtgever althans diens klant hiervan bewijs te verlangen bij twijfel daaromtrent.

10e De Opdrachtgever garandeert dat de Dienst van Opdrachtnemer slechts wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij is verleend.

10f De Opdrachtgever staat ervoor in dat zij zorgvuldig omspringt met de inloggegevens van haar account bij Opdrachtnemer. Zij is gehouden de schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt door ongeautoriseerd gebruik van het account door een derde.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

- fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

- door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;

- het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;

- storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten;

- al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.

11b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11c Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

11d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

11e Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak.

11f Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht

12a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name storingen in de zoekmachines, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

12b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

12c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Verval van rechten na opzeggen overeenkomst

Na opzegging van het contract door Opdrachtgever vervallen de volgende rechten:

-          Behoud van de zogeheten rich snippets in de zoekresultaten

-          Behoud van de reviews op de Website van Opdrachtnemer

Artikel 14 Geen garantie op het behoud van de rich snippets in de zoekresultaten.

Opdrachtnemer geeft geen garantie op het behoud van de rich snippets (Google sterren) in de zoekresultaten. De rich snippets zijn een extra dienst bij de Website van Opdrachtnemer. Op het behoud van de zogeheten ‘Google sterren’ kan Opdrachtnemer geen garantie geven door eventuele algoritmewijzigingen van de zoekmachine. Algoritmewijzigingen worden doorgevoerd door een derde partij, zodat Opdrachtnemer hier geen invloed op uit kan oefenen en zo ook geen garantie op kan geven.

Artikel 15 Geheimhouding en bestemming vertrouwelijke informatie

15a Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar delen. Informatie geldt als vertrouwelijk als die als zodanig is aangeduid of als dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. De vertrouwelijke informatie zal slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

15b Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie prijs te geven, is Opdrachtnemer niet gehouden tot het vergoeden van schade en is, voor zover het haar aangaat, de Opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 16 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

16a Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.

16b Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de sector civiel dan wel de sector kanton van de Rechtbank te Zwolle, behoudens voor zover uit artikel 108 lid 2 WBRv de bevoegdheid van de kantonrechter in een andere locatie voortvloeit.

Inloggen Registreren

Inloggen voor consumenten

Wachtwoord vergeten?

Nieuw? Registreer nu als consument!

Inloggen Registreren

Inloggen voor bedrijven

Heeft u nog geen account? Klik dan hier om uw bedrijf aan te melden